Prodáváte nemovitost? Snižte si riziko reklamace!

Bezpečný prodej nemovitosti

Bezpečný prodej nemovitosti

Co všechno naše služby k prodeji obsahují?

Z

Realitní specialista projde nemovitost a podklady a doporučí postup realitního obchodu, abyste věděli, jak prodat technicky i formálně správně.

Z

Cena za konzultaci specialisty je 8.600,-

Zdravá nemovitost

VÍTE, ŽE KUPUJÍCÍ MŮŽE REKLAMOVAT NEMOVITOST AŽ 5 LET ZPĚTNĚ?

Prodávající má ze zákona povinnost seznámit kupujícího s technickým stavem a vadami prodávané nemovitosti. V opačném případě riskuje jejich pozdější reklamaci, kvůli které může vracet i nemalou část kupní ceny. Abyste tomu předešli, provedeme důkladnou technickou inspekci vaší nemovitosti a připravíme vám detailní doklad o jejím technickém stavu. Zároveň vám vystavíme také Průkaz energetické náročnosti nemovitosti, který je povinnou součástí kupní smlouvy. A vše zahrneme do kupní smlouvy tak, aby celý proces proběhl fér pro obě strany a jak Vy, tak kupující jste mohli klidně spát.

 Jsme vaše naděje

Legislativní pozadí reklamace nemovitosti

Přijetím nového občanského zákoníku byla od 1. ledna 2014 výrazně posílena práva občanů, kteří nevědomě zakoupili vadnou nemovitost. Zatímco dříve bylo vady nemovitosti možné reklamovat pouze do 6 měsíců od jejího zakoupení, nově může kupující reklamaci uplatnit až do 5 let od nákupu.

Nová lhůta pro uplatnění reklamace správně reaguje na skutečnost, že řada vad nemovitosti se viditelně projeví až s určitým časovým odstupem, a umožňuje tak kupujícímu reklamovat i vady, které sice na nemovitosti existovaly již v okamžiku nákupu, nemohly však být laickým pohledem dříve odhaleny.

Odpovědnost za nedostatky ve vlastnostech převáděné nemovitosti nese zásadně prodávající, a to bez ohledu na to, zda o jejich existenci v okamžiku prodeje věděl, či nevěděl, neboť má výrazně vyšší možnost vadám předejít než kupující. Pokud je prokazatelné, že si prodávající byl vytýkaných vad v době prodeje dobře vědom, může být lhůta pro uplatnění reklamace dokonce ještě delší než standardních 5 let.

Z právního hlediska se vadami nazývají rozdíly mezi tím, v jakém stavu měla být nemovitost kupujícímu předána, a v jakém skutečně předána byla.

Faktické vady (nikoliv právní vady, které souvisí se splněním všech zákonných náležitostí kupní smlouvy a související dokumentace) lze rozlišovat na vady zjevné a skryté. Zjevnými vadami se rozumí vady zjistitelné při běžné prohlídce nemovitosti či bezprostředně po jejím převzetí. Skrytými vadami se označují vady, které v době předání nemovitosti již existovaly, ale zjistitelné se stanou, respektive v plné míře se projeví, až později.

Pokud se u zakoupené nemovitosti projeví vady, o kterých kupující neměl při jejím nákupu tušení, vzniká mu v závislosti na rozsahu a povaze vad zákonný nárok na reklamaci, kterou může uplatnit jedním ze tří způsobů dle svého výběru:

• dodatečná sleva z kupní ceny
• zajištění opravy a odstranění vad na náklady prodávajícího
• odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz

K odstoupení od kupní smlouvy nicméně může dojít pouze v případě závažných vad nemovitosti. Jejich závažnost je vždy posuzována vzhledem k okolnostem konkrétního případu. Obecně lze říct, že závažná vada je to taková vada, která by změnila vaše rozhodnutí pro nákup dané nemovitosti, pokud byste o ní byli dopředu informováni.

„Spotřebitel je s jakoukoliv svou stížností na postup společnosti, který není v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce. Vznikne-li mezi společností a spotřebitelem spor, je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 15, Praha 2, internetová adresa www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce.“

Zdravá nemovitost

Rychlý konTakt

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout zde.

9 + 7 =

Zdravá nemovitost s.r.o.

Václavské náměstí 806/62, 110 00 Nové město, Praha 1
IČ: 050 23 441, DIČ: CZ05023441

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Zásady ochrany osobních údajů

Kontakt

Bezplatná linka:
+420 800 899 899

Napište nám:
info@zdravanemovitost.cz