Bezpečný prodej

VÍTE, ŽE KUPUJÍCÍ MŮŽE REKLAMOVAT NEMOVITOST AŽ 5 LET ZPĚTNĚ?

S námi mu peníze vracet nebudete!

Bezpečný prodej nemovitosti

Prodávající má ze zákona povinnost seznámit kupujícího s technickým stavem a vadami prodávané nemovitosti. V opačném případě riskuje jejich pozdější reklamaci, kvůli které může vracet i nemalou část kupní ceny. Abyste tomu předešli, provedeme důkladnou technickou inspekci vaší nemovitosti a připravíme vám detailní doklad o jejím technickém stavu. Zároveň vám vystavíme také Průkaz energetické náročnosti nemovitosti, který je povinnou součástí kupní smlouvy.

Jak bezpečný prodej probíhá?

Služba Bezpečný prodej je pro vás vhodná, pokud jste majitelem nemovitosti a chcete ji prodat. Naši certifikovaní odborníci provedou důkladnou analýzu jejího technického stavu, jejíž výsledky pro vás zpracujeme v detailním dokumentu. Závěry auditu můžete přiložit ke kupní smlouvě, čímž se ochráníte před jakoukoli pozdější reklamací. V rámci balíčku navíc získáte také Průkaz energetické náročnosti nemovitosti, který je povinnou přílohou kupní smlouvy.


1Technická inspekce nemovitosti

Vyšleme k vám certifikovaného inspektora, který provede důkladnou technickou inspekci vaší nemovitosti. Ta trvá zhruba 3 až 5 hodin. Inspektor během ní projde kompletně celou nemovitost od vstupní branky až po střechu a za pomoci profesionálního diagnostického vybavení zanalyzuje celkem 200 základních rizik a 500 dílčích podrizik dle pevně stanovených kritérií z 9 klíčových oblastí: :

 • statika
 • izolace proti vodě
 • úniky tepla
 • akustika
 • bezpečnost užívání
 • hygiena a zdraví
 • kvalita povrchů
 • technická zařízení budov
 • pozemky

2Vypracování Technického průkazu nemovitosti
Do 14 dní od technické inspekce obdržíte, její závěry do tzv. Technického průkazu nemovitosti. Jedná se o velmi obsáhlý a detailní dokument (cca 70 až 150 stran), který přesně popisuje zjištěný technický stav nemovitosti a veškeré její závady včetně fotodokumentace. Z tohoto obsáhlého a detailního dokumentu získáte jasný přehled, které vady se na vaší nemovitosti vyskytují. Budete tak o nich schopni řádně a včas informovat kupujícího, čímž zabráníte možným budoucím reklamacím.
3Vystavení Průkazu energetické náročnosti nemovitosti
Dále pro vás připravíme také Průkaz energetické náročnosti budovy, který je od roku 2013 povinnou přílohou kupní smlouvy. Popisuje množství energie spotřebované při běžném provozu nemovitosti, podobně jako například energetický štítek na ledničce. Průkaz připravujeme na základě poznatků získaných při předchozí technické inspekci nemovitosti. Na rozdíl od průkazů vystavovaných tzv. „od stolu“ se tedy nemusíte obávat, že by uvedené údaje mohl kupující později zpochybnit.

Co všechno služba
Bezpečný prodej zahrnuje a kolik stojí?


Proč právě s námi?

Technickou inspekci nemovitostí provádíme na nejvyšší možné úrovni dle prestižní metodiky Nemopas. Nemovitost je hodnocena certifikovaným inspektorem nejen z pohledu možného aktuálního výskytu 200 základních vad, ale i 500 dílčích rizik vzniku pozdějších vad – tedy situací, kdy porucha na objektu zatím neexistuje, ale byly zjištěny důvodné předpoklady pro její budoucí výskyt. Kontrola je prováděna v 9 technických oborech: statika, izolace proti vodě, úniky tepla, akustika, bezpečnost užívání, hygiena a zdraví, kvalita povrchů, technická zařízení budov a pozemky. Inspekce probíhá důkladnou vizuální kontrolou potenciálně problematických prvků nemovitosti za případného využití neinvazivních orientačních diagnostických přístrojů (anemometr, endoskop, geigerův čítač pro kontrolu radioaktivity, bezdotykový teploměr povrchu, pokojové teploty a vlhkosti vzduchu pro identifikaci tepelných mostů, dotykový vlhkoměr, detektor plynu a další).

Legislativní pozadí reklamace nemovitosti


Přijetím nového občanského zákoníku byla od 1. ledna 2014 výrazně posílena práva občanů, kteří nevědomě zakoupili vadnou nemovitost. Zatímco dříve bylo vady nemovitosti možné reklamovat pouze do 6 měsíců od jejího zakoupení, nově může kupující reklamaci uplatnit až do 5 let od nákupu.

Nová lhůta pro uplatnění reklamace správně reaguje na skutečnost, že řada vad nemovitosti se viditelně projeví až s určitým časovým odstupem, a umožňuje tak kupujícímu reklamovat i vady, které sice na nemovitosti existovaly již v okamžiku nákupu, nemohly však být laickým pohledem dříve odhaleny.

Odpovědnost za nedostatky ve vlastnostech převáděné nemovitosti nese zásadně prodávající, a to bez ohledu na to, zda o jejich existenci v okamžiku prodeje věděl, či nevěděl, neboť má výrazně vyšší možnost vadám předejít než kupující. Pokud je prokazatelné, že si prodávající byl vytýkaných vad v době prodeje dobře vědom, může být lhůta pro uplatnění reklamace dokonce ještě delší než standardních 5 let.

Z právního hlediska se vadami nazývají rozdíly mezi tím, v jakém stavu měla být nemovitost kupujícímu předána, a v jakém skutečně předána byla.

Faktické vady (nikoliv právní vady, které souvisí se splněním všech zákonných náležitostí kupní smlouvy a související dokumentace) lze rozlišovat na vady zjevné a skryté. Zjevnými vadami se rozumí vady zjistitelné při běžné prohlídce nemovitosti či bezprostředně po jejím převzetí. Skrytými vadami se označují vady, které v době předání nemovitosti již existovaly, ale zjistitelné se stanou, respektive v plné míře se projeví, až později.


Pokud se u zakoupené nemovitosti projeví vady, o kterých kupující neměl při jejím nákupu tušení, vzniká mu v závislosti na rozsahu a povaze vad zákonný nárok na reklamaci, kterou může uplatnit jedním ze tří způsobů dle svého výběru:

• dodatečná sleva z kupní ceny
• zajištění opravy a odstranění vad na náklady prodávajícího
• odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz

K odstoupení od kupní smlouvy nicméně může dojít pouze v případě závažných vad nemovitosti. Jejich závažnost je vždy posuzována vzhledem k okolnostem konkrétního případu. Obecně lze říct, že závažná vada je to taková vada, která by změnila vaše rozhodnutí pro nákup dané nemovitosti, pokud byste o ní byli dopředu informováni.
„Spotřebitel je s jakoukoliv svou stížností na postup společnosti, který není v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce. Vznikne-li mezi společností a spotřebitelem spor, je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 15, Praha 2, internetová adresa www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce.“


 • logo webu bezrealitky.cz
 • logo webu hypo-portal.cz
 • logo webu real-portal.cz
 • logo webu porovnej24.cz
 • logo společnosti TFGreality
 • logo aplikace VIPAPP