Zpětné prověření

KOUPILI JSTE NEMOVITOST, KTERÁ MÁ SKRYTÉ VADY,
O NICHŽ JSTE NEMĚLI ANI TUŠENÍ?

Právo je na vaší straně!

Zpětné prověření a reklamace nemovitosti

Můžeme reklamovat až 5 let po koupi

Koupili jste svůj vysněný dům či byt a po čase na něm objevily vady, o kterých jste při nákupu nevěděli? Zatajil vám předchozí majitel skutečný technický stav nemovitosti, a tak místo bezstarostného bydlení musíte řešit nečekané a nákladné opravy? Skryté vady zakoupené nemovitosti můžete reklamovat až do 5 let od uzavření kupní smlouvy, a v případech, kdy o nich předchozí majitel prokazatelně věděl, dokonce i později.

Kdy mohu nemovitost reklamovat?

Právo na reklamaci vad nemovitosti máte v případě, že:

jste nemovitost koupili kdykoli po 1. 1. 2014
• od uzavření kupní smlouvy neuplynulo více než 5 let
• jste vady nemovitosti v době koupě nemohli rozumně očekávat, např. vás prodávající ani realitní makléř před nákupem neseznámili se skutečným technickým stavem nemovitosti a neupozornili na její vady, případně vás upozornili pouze na některé z nich.

Jak reklamace nemovitosti probíhá?

V rámci Zpětného prověření pro vás ve spolupráci se zkušenými odborníky zajistíme vše potřebné pro úspěšnou reklamaci vad již zakoupené nemovitosti. Kromě detailní technické inspekce a profesionálního posouzení právní a technické dokumentace za vás vyřídíme také veškerou komunikaci s původním majitelem a vyjednáme vám odpovídající slevu z kupní ceny. Pokud mimosoudní dohoda nebude možná, postaráme se prostřednictvím advokátů o její vymáhání.

1Právní analýza kupní smlouvy
V prvním kroku od vás budeme potřebovat kopii kupní smlouvy pro bezplatné úvodní posouzení vašeho případu. V případě, že advokát potvrdí, že kupní smlouva umožňuje uplatnění reklamace, zahájíme detailní analýzu vaší situace .
2Právní a technická analýza dalších dokumentů a okolností nákupu
Pro podrobnou právní analýzu vašeho případu od vás budeme potřebovat informace o okolnostech nákupu nemovitosti, a také veškeré související dokumenty, které jste od prodávajícího obdrželi (např. pasport nemovitosti, energetické štítky, revizní zprávy, písemnou komunikaci s prodávajícím). Advokát, který bude vaším případem pověřen, pak ve spolupráci s technickým inspektorem zanalyzuje obdržené informace a připraví podklady pro technickou inspekci.
3Technická inspekce nemovitosti
Následně k vám vyšleme certifikovaného inspektora, který provede důkladnou technickou inspekci vaší nemovitosti. Ta trvá zhruba 3 až 5 hodin. Inspektor během ní projde kompletně celou nemovitost od vstupní branky až po střechu a za pomoci profesionálního diagnostického vybavení zanalyzuje celkem 200 základních rizik a 500 dílčích podrizik dle pevně stanovených kritérií z 9 klíčových oblastí:

 • statika
 • izolace proti vodě
 • úniky tepla
 • akustika
 • bezpečnost užívání
 • hygiena a zdraví
 • kvalita povrchů
 • technická zařízení budov
 • pozemky
4Vypracování Technického průkazu nemovitosti
Do 14 dní od technické inspekce zpracujeme její závěry do tzv. Technického průkazu nemovitosti. Jedná se o velmi obsáhlý a detailní dokument (cca 70 až 150 stran), který přesně popisuje zjištěný technický stav nemovitosti a veškeré její závady včetně fotodokumentace.
5Vytvoření Protokolu zpětného prověření nemovitosti
Hlavní inspektor provede ve spolupráci s advokátem analýzu Technického průkazu nemovitosti a definuje, které ze zjištěných závad jsou reklamovatelné a v jaké orientační hodnotě. Na základě toho vytvoří tzv. Protokol zpětného prověření nemovitosti.
6Seznámení se závěry technické inspekce
Po vypracování Technického průkazu nemovitosti a Protokolu zpětného prověření nemovitosti vás seznámíme se závěry technické inspekce. Společně si projdeme veškeré zjištěné závady nemovitosti a ujasníme si, o kterých z nich jste v okamžiku koupě věděli či mohli vědět, a o kterých jste naopak nebyli informováni a ani je nemohli předpokládat.
7Uplatnění vašeho nároku vůči protistraně
Zdravá nemovitosti pro vás zajistí i samotné uplatnění reklamace a vyjedná pro vás odpovídající kompenzaci. Abyste se osobně nemuseli o nic starat, poskytnete spolupracujícímu advokátovi plnou moc, díky které vás bude oprávněn zastupovat. Advokát poté připraví dopis, kterým prodávajícímu oznámí zjištěné vady a vyzve jej k úhradě slevy z kupní ceny. Dopis bude prodávajícímu zaslán společně s průvodní dokumentací v podobě:

 • technického průkazu nemovitosti
 • protokolu zpětného prověření
 • analýzy dalších rozhodných právních dokumentů a skutečností
 • posouzení celkového stavu realizovaného obchodu
 • plné moci k vašemu zastoupení

Vy od nás v této fázi v digitální podobě obdržíte kopii Technického průkazu nemovitosti, Protokolu zpětného prověření a také zmíněného dopisu protistraně.
8Komunikace a právní vyjednávání s protistranou
Advokát následně komunikuje s prodávajícím a vyjednává o možnosti uzavření dohody a výši finanční kompenzace. Doba trvání této fáze záleží do značné míry na vstřícnosti a rychlosti původního majitele.
9Dohoda o narovnání a finanční kompenzace nebo soudní řízení
Završením celého reklamačního procesu je zpravidla uzavření dohody o narovnání, na základě které kupující získá finanční kompenzaci v dohodnuté výši. Celý proces Zpětného prověření a reklamace nemovitosti trvá při bezproblémovém průběhu a jednání s původním majitelem cca 2 až 3 měsíce. V případě, kdy prodávající nemá zájem na adekvátním mimosoudním vyřešení celé záležitosti, závisí délka procesu Zpětného prověření na délce soudního řízení.

Nahled_video

Podívejte se, jak probíhala úspěšná reklamace rodinného domu, která novým majitelům zajistila slevu přesahující 400 000 Kč.

Co všechno Zpětné prověření zahrnuje a kolik stojí?

Balíček služeb Zpětné prověření zahrnuje:


• Právní analýzu kupní smlouvy a souvisejících právních a technických dokumentů
• Technickou inspekci nemovitosti a vypracování Technického průkazu nemovitosti
• Vypracování Protokolu zpětného prověření nemovitosti
• Právní zastupování při jednání s prodávajícím, vyjednání dodatečné slevy z kupní ceny a vytvoření dohody o narovnání, případně vymáhání práva na slevu soudní cestou, pokud není možné se s prodávajícím mimosoudně dohodnout

Cena balíčku se skládá z úvodního poplatku 37 000 Kč a dále provize ve výši 37 % z vyjednané finanční kompenzace. Klient tedy získá částku odpovídající 63 % z vyjednané slevy z kupní ceny.


Garance vrácení úvodního poplatku

Úvodní poplatek se vám vrátí zpravidla mnohonásobně v podobě vyjednané slevy z kupní ceny, ze které následně můžete pokrýt opravu diagnostikovaných vad. Pokud by technická inspekce na vaší nemovitosti neodhalila vady v hodnotě převyšující 100 000 Kč, poplatek vám v plné výši vrátíme.

Proč právě s námi?

Zdravá nemovitost pro své zákazníky zajišťuje technickou inspekci nemovitostí a právní servis na vysoké úrovni. Díky tomuto na českém trhu unikátnímu propojení technických a právních služeb dokážeme nejen přesně definovat stav vaší nemovitosti a jejích závad, ale také za vás vyřešíme celý proces jejich reklamace a vyjednání adekvátní finanční kompenzace s předchozím majitelem. Služby Zdravé nemovitosti jsou také jedinečné v tom, že za naše zákazníky přebíráme vysoké náklady na advokáta, technického inspektora a činnost dalších zúčastněných osob a také výdaje či rizika související s případným soudním řízením, bez ohledu na jeho výsledek.Technickou inspekci nemovitostí provádíme na nejvyšší možné úrovni dle prestižní metodiky znaleckého ústavu Atelier DEK. Nemovitost je hodnocena certifikovaným inspektorem nejen z pohledu možného aktuálního výskytu 200 základních vad, ale i 500 dílčích rizik vzniku pozdějších vad – tedy situací, kdy porucha na objektu zatím neexistuje, ale byly zjištěny důvodné předpoklady pro její budoucí výskyt. Kontrola je prováděna v 9 technických oborech: statika, izolace proti vodě, úniky tepla, akustika, bezpečnost užívání, hygiena a zdraví, kvalita povrchů, technická zařízení budov a pozemky. Inspekce probíhá důkladnou vizuální kontrolou potenciálně problematických prvků nemovitosti za případného využití neinvazivních orientačních diagnostických přístrojů (anemometr, endoskop, geigerův čítač pro kontrolu radioaktivity, bezdotykový teploměr povrchu, pokojové teploty a vlhkosti vzduchu pro identifikaci tepelných mostů, dotykový vlhkoměr, detektor plynu a další).

Legislativní pozadí


Přijetím nového občanského zákoníku byla od 1. ledna 2014 výrazně posílena práva občanů, kteří nevědomě zakoupili vadnou nemovitost. Zatímco dříve bylo vady nemovitosti možné reklamovat pouze do 6 měsíců od jejího zakoupení, nově může kupující reklamaci uplatnit až do 5 let od nákupu.

Nová lhůta pro uplatnění reklamace správně reaguje na skutečnost, že řada vad nemovitosti se viditelně projeví až s určitým časovým odstupem, a umožňuje tak kupujícímu reklamovat i vady, které sice na nemovitosti existovaly již v okamžiku nákupu, nemohly však být laickým pohledem dříve odhaleny.

Odpovědnost za nedostatky ve vlastnostech převáděné nemovitosti nese zásadně prodávající, a to bez ohledu na to, zda o jejich existenci v okamžiku prodeje věděl, či nevěděl, neboť má výrazně vyšší možnost vadám předejít než kupující. Pokud je prokazatelné, že si prodávající byl vytýkaných vad v době prodeje dobře vědom, může být lhůta pro uplatnění reklamace dokonce ještě delší než standardních 5 let.

Z právního hlediska se vadami nazývají rozdíly mezi tím, v jakém stavu měla být nemovitost kupujícímu předána, a v jakém skutečně předána byla.

Faktické vady (nikoliv právní vady, které souvisí se splněním všech zákonných náležitostí kupní smlouvy a související dokumentace) lze rozlišovat na vady zjevné a skryté. Zjevnými vadami se rozumí vady zjistitelné při běžné prohlídce nemovitosti či bezprostředně po jejím převzetí. Skrytými vadami se označují vady, které v době předání nemovitosti již existovaly, ale zjistitelné se stanou, respektive v plné míře se projeví, až později.


Pokud se u zakoupené nemovitosti projeví vady, o kterých kupující neměl při jejím nákupu tušení, vzniká mu v závislosti na rozsahu a povaze vad zákonný nárok na reklamaci, kterou může uplatnit jedním ze tří způsobů dle svého výběru:

• dodatečná sleva z kupní ceny
• zajištění opravy a odstranění vad na náklady prodávajícího
• odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz

K odstoupení od kupní smlouvy nicméně může dojít pouze v případě závažných vad nemovitosti. Jejich závažnost je vždy posuzována vzhledem k okolnostem konkrétního případu. Obecně lze říct, že závažná vada je to taková vada, která by změnila vaše rozhodnutí pro nákup dané nemovitosti, pokud byste o ní byli dopředu informováni.
„Spotřebitel je s jakoukoliv svou stížností na postup společnosti, který není v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce. Vznikne-li mezi společností a spotřebitelem spor, je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 15, Praha 2, internetová adresa www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce.“ • logo webu bezrealitky.cz
 • logo webu hypo-portal.cz
 • logo webu real-portal.cz
 • logo webu porovnej24.cz
 • logo společnosti TFGreality
 • logo aplikace VIPAPP